Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Wójt Gminy Bledzew » Interpretacja podatkowa
A A A

Wójt Gminy Bledzew: Interpretacja podatkowa

Wójt Gminy Bledzew                                                                                      

                                                                           Bledzew, dnia 2009-05-22

 

Fn.WT.0550-1/09

  

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

Wójt Gminy Bledzew działając na podstawie art. 14j §1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), wydaje niniejszym urzędową interpretację przepisów prawa podatkowego.

 

Pismem z dnia 11 lutego  2009r.(wpłynęło dnia 26 lutego 2009r.) Podatnik zwrócił się do organu podatkowego właściwego w zakresie podatku od nieruchomości o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia powierzchni podlegającej  opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości jeżeli posiadanie wynika
z zawartej umowy z zarządcą gruntu, a kto jest podatnikiem kiedy takiej umowy nie ma oraz kto jest podatnikiem w przypadku zawarcia umowy o służebność przesyłu wynikająca z art. 3051k.c.   

 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

 

Nadleśnictwo Międzyrzecz będąc zarządcą nieruchomości Skarbu Państwa , przez które przebiegają linie elektroenergetyczne należące do A o powierzchni ogólnej 255.498m2, do dnia 30 września 2006r. wydzierżawiało przedmiotowe grunty na rzecz A w oparciu w Czasową Umowę Udostępnienia gruntów z dnia 23.11.2005r.

W piśmie z dnia 19.09.2006r. A  będąc dzierżawcą oświadczyło, iż rozwiązuje z dniem 30 września 2006r. niniejsza umowę. Pomimo rozwiązania umowy,.A nadal użytkuje grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa   oznaczone nr działek ewidencyjnie  2332 o pow. 24200m2 , 2188/1 o pow. 17600m2, 2189/1 o pow. 17600 m2. 2077 o pow. 7400 m2, które to grunty leżą w obrębie Gminy Bledzew- i nie zdało ich Nadleśnictwu. Fakt ten stanowi o posiadaniu nieruchomości Nadleśnictwa  przez A. bez żadnego tytułu prawnego. Stan ten trwa do chwili obecnej.

W związku z użytkowaniem gruntów przeznaczonych pod linie elektroenergetyczne przez .A., winny być zawarte umowy dzierżawy tych gruntów pomiędzy stronami. Pomimo tego, iż wskazane grunty są użytkowane przez .A., do dnia dzisiejszego nie doszło do zawarcia stosownej umowy. W tych okolicznościach właściwy organ podatkowy, tj. Wójt Bledzew obciążył Nadleśnictwo koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości za rok 2006, pomimo iż te nieruchomości faktycznie są w posiadaniu.A. Podatek został przez Nadleśnictwo uregulowany na rzecz w/w gminy i nadal jest płacony, pomimo braku faktycznego władania tymi nieruchomościami przez Nadleśnictwo .

 

W wyniku bezumownego korzystania z nieruchomości Nadleśnictwa , wystąpiło ono na drogę postępowania sądowego przeciwko  A. z roszczeniem o zapłatę kwoty 142.774,71 zł z tym wartość czynszu 32.416,44 zł oraz zapłaconego podatku od nieruchomości w 2006r. 110.358,27 zł.

Postępowanie zostało na rozprawie w dniu 09.10.2008r. zawieszone na zgodny wniosek stron postępowania. Nadleśnictwo w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 30.05.2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz  niektórych innych ustaw (Dz.U.08.116,poz. 731), obowiązującej od dnia 03.08.2008r. służebności przesyłu uregulowanej w art. 3051 k.c. i nast. zamierza wystąpić do A. z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy służebności, celem uregulowania stanu posiadania nieruchomości wraz ze sposobem uiszczania zobowiązań publicznoprawnych w postaci podatku od nieruchomości.

 
W związku z powyższym zadano następujące pytania.:

 

1.       jaka powierzchnia stanowi podstawę opodatkowania dla gruntów, położonych  pod napowietrznymi liniami energetycznymi, a którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo , tj. czy jest to powierzchnia całej nieruchomości podlegająca zinwentaryzowaniu w protokołach przekazania nieruchomości, czy należy przyjmować wyłącznie obszar grunty stosowny do obwodu słupa linii elektroenergetycznej, który posadowiony jest na tym gruncie?

 

2.       czy począwszy od dnia 01.01.2006r. od gruntów położonych pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo , jeżeli posiadanie tych gruntów przez .A. wynika z umowy zawartej z zarządcą gruntu i są one w posiadaniu zależnym podmiotu, który dysponuje nimi na podstawie umowy, obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości  ciąży na posiadaczu zależnym tj. w naszym przypadku .A. czy nadal spoczywa na jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwie  ?

 

 

3.       czy począwszy od dnia 01.01.2006r. od gruntów położonych pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo , jeżeli doszło do ustania stosunku zobowiązaniowego między właścicielem (zarządcą) a posiadaczem – .A., który zaczął posiadać grunty bez jakiegokolwiek tytułu prawnego a który faktycznie nimi włada, obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości spoczywa na posiadaczu bez tytułu prawnego który faktycznie włada nieruchomościami (gruntami), tj. na .A. czy na jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwie ?

 

4.       czy w przypadku zawarcia między stronami, tj. Nadleśnictwem  a .A. umowy o służebność przesyłu, obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości będzie obciążał jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych – Nadleśnictwo  czy posiadacza służebności?

  
Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące.


Ad. 1

Zdaniem wnioskodawcy podstawę opodatkowania dla gruntów podatkiem od nieruchomości, stosowanie do art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, powinna stanowić cała powierzchnia gruntu znajdująca się pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi jak i  ta zajęta pod słupy przesyłowe, tj. faktyczna powierzchnia działki uwidoczniona w ewidencji gruntów, stosownie do art. 21 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,


Ad. 2

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w latach 2003-2005 zwolnione były od podatku od nieruchomości położone pod napowietrznymi liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza Państwowe gospodarstwo  Leśne Lasy Państwowe. W związku z tym faktem od dnia 01.01.2006r. w/w grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości za zasadach ogólnych. Wnioskodawca sto na stanowisku, że w sytuacji gdy grunty Skarbu Państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, będące
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są w posiadaniu zależnym podmiotu, który dysponuje nimi na podstawie umowy, obowiązek podatkowy przechodzi z jednostki organizacyjnej Lasów państwowych, tj. Nadleśnictwa  i obciąża posiadacza zależnego, tj. .A. – zgodnie z a rt. 3 ust.1 pkt.4 lit.a i art. 3 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Ad. 3

Począwszy od dnia 01.01.2006r. gdy grunty położone pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, postają w posiadaniu podmiotu – osoby prawnej , tj..A., bez jakiegokolwiek tytułu prawnego i które są w faktycznym jego władaniu, obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości zdaniem wnioskodawcy, spoczywa na posiadaczu bez tytułu prawnego, który faktycznie włada nieruchomościami, tj, na A – zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 4 lit.b i art. 3 ust 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wnioskodawca uważa, że skoro w wyniku posiadania gruntów przez posiadacza bez tytułu prawnego, nie uzyskuje faktycznego władztwa nad nieruchomościami, nie jest wtedy zobowiązany do płacenia podatku.

Stosowanie do regulacji art. 339 k.c. domniemywa się, że ten kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym, zatem skoro .A. włada faktycznie gruntami to powinna opłacać podatek od nieruchomości – art. 3 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Ad. 4

Jak stanowi art. 352 k.c. kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń ( służebność przesyłu ) – art. 3051 k.c.

Wnioskodawca uważa, że zawierając umowę służebności przesyłu podatek od nieruchomości będzie ciążył na przedsiębiorcy , tj. A. jako posiadaczu służebności, co wynika z art. 3 ust.1 pkt 4 lit. a  i art. 3 ust.3 ustawy o podatkach o opłatach lokalnych.

 

Po rozważeniu argumentów Podatnika i zapoznaniu się z oficjalnie obowiązującą wykładnią prawa Wójt Gminy Bledzew przyjmuje stanowisko odmienne od Podatnika w zakresie zagadnień  opisanych poniżej.

 

Zgodnie z art. 1a ust.3 przy ustalaniu powierzchni gruntów na potrzeby podatku od nieruchomości brane są pod uwagę dane wynikające z ewidencji gruntów. Powierzchnię gruntów stanowiących podstawę opodatkowania podatnik jest zobowiązany wykazać  deklaracji (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Dane wykazane w deklaracji są podstawą do wyliczenia kwoty podatku od danego gruntu. Organ podatkowy może kwestionować te dane dopiero po stwierdzeniu ich niezgodności z zapisami w ewidencji gruntów. Organ podatkowy nie może odstąpić od żądania złożenia przez podatnika deklaracji czy skorygowania danych tam zawartych i od razu opierać się na danych wynikających z ewidencji gruntów. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji lub też nie zechce skorygować danych tam zamieszczonych, organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego może dokonać wymiaru lub określić zaległość na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Z art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

1)       wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej  Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych  nieruchomości,

2)       jest bez tytułu prawnego, z tym że obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów   

      opodatkowania będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

      Państwowe- ciąży odpowiednio :na jednostkach organizacyjnych Lasów 

      Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami   

      budowlanymi.

 

Ustawodawca przewidział więc, że w przypadku posiadania nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego bez tytułu prawnego obowiązek podatkowy spoczywa na jej posiadaczu, ale wyjątek stanowią nieruchomości będące w zarządzie Lasów Państwowych, kiedy to podatnikami w takich przypadkach są nadleśnictwa faktycznie władające gruntami. Nadleśnictwa jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.

 

W odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych nie znajduje więc zastosowania instytucja tzw. posiadania bez tytułu prawnego (cyt. art.3 ust.1 pkt 4 lit.b ustawy) ponieważ ustawodawca uznał, że w takim wypadku podatnikiem staje się jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, nawet gdyby nieruchomością władała bez tytułu inna osoba prawna.

 Wobec powyższego aby  obowiązek podatkowy obciążył innego podatnika jednostka Lasów Państwowych bezwarunkowo powinna z nim nawiązać stosunek umowny przekazując przedmiot umowy w posiadanie zależne zgodnie z opcją dopuszczoną przez prawo na mocy art. 40 ust. 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45,poz.435 z późn. zm).

W  wyniku przedstawionych wyjaśnień stwierdzam, że w obecnym stanie prawa jeśli osoba fizyczna lub prawna korzysta bezumownie z gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i sklasyfikowanych jako tereny różne (Tr) to podatnikiem podatku od nieruchomości będą zawsze jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – nadleśnictwo.

                Zawarcie umowy o służebność przesyłu w myśl art. 3051 k.c. nie będzie skutkowało  przeniesieniem obowiązku podatkowego na .A.  Obowiązek taki  powstanie    gdy zostanie zawarta  umowa dotycząca władania gruntem. 

Dodatkowo zauważam, że na podstawie art. 14 §1 i § 2 Ordynacji podatkowej

Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i zapewnia jednolite stosowanie prawa podatkowego w Polsce m.in. udzielając wyjaśnień i interpretacji organom podatkowym.

Przed wydaniem niniejszej Interpretacji organ podatkowy sprawdził, że w trybie art. 14 §1 pkt 2 ustawy – Ordynacja Podatkowa Minister Finansów w dniu 7 kwietnia 2006r.wydał w celu jednolitego stosowania prawa Interpretację Nr LK-8012-833-1/MS/06/4 w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe (Dz. Urz. Min.Fin.Nr 4, poz. 42).

Zakres przedmiotowy i podmiotowy Interpretacji Ministra Finansów, omówiony tam stan prawny oraz konkluzja tamtej Interpretacji są odpowiednikami zakresu, stanu prawnego
i rozstrzygnięcia zawartych w niniejszej Interpretacji Nr Fn.WT.0550-1/09  Wójta Gminy Bledzew, co spełnia wymóg jednolitego stosowania prawa podatkowego.

Wydana Interpretacja Nr Fn.WT.0550-1/09 dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe
i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejszą interpretację przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego za moim pośrednictwem. Złożenie skargi musi poprzedzać wezwanie skierowane na piśmie do Wójta Gminy Bledzew do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi  Wójta  na wymienione wezwanie, a w przypadku nieudzielenia takiej odpowiedzi – 60 dni od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Otrzymują:

1) Adresat

2) Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

     ul. Stefana Batorego 18

     65-084 Zielona Góra

3) BIP Bledzew


drukuj pobierz pdf    

wstecz