Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE »

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

Wybory Samorządowe 2024 r.

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Prawo lokalne: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

U C H W A Ł A  N R  XXVIII/214/08

R A D Y  G M I N Y  B L E D Z E W

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie:   Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008 Nr 115 poz. 728 ze zm.)

 

Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

                                             

§ 1. Przyjmuje się realizację „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bledzew na lata 2008-2013” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Dawidowicz

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/214/08

Rady Gminy Bledzew

z dnia 30 grudnia 2008r

 

 

 

 

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA

 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

 

GMINY BLEDZEW

 

NA LATA 2008-2013

 

 

 

 

  

Listopad 2008

 


 

Spis treści

 

Część  I. 

WPROWADZENIE ......................................................................  3

 

Część  II.

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.........................  4

 

Rozdział I   Charakterystyka Gminy Bledzew.............................  4

Rozdział  II    Pomoc Społeczna.................................................................................   7  1.Ubóstwo.................................................................................. 7

     2. Bezrobocie........................................................................  8

     3. Osoby niepełnosprawne ..................................................... 9

     4. Rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi ....... 10

     5. Uzależnienia i przemoc w rodzinie ....................................   11

     6. Bezdomność ....................................................................  12

     7. Wnioski ...........................................................................  13

 

Część III.  

ANALIZA  SWOT........................................................................................  13

 

Część IV. 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ... 15

Rozdział I. Wizja strategii i cel główny strategii..................  16

Rozdział II.  Obszary strategii............................................    16

 

Część V.

Realizacja i monitorowanie strategii....................................  20


CZĘŚĆ  I .  WPROWADZENIE 

Przemiany społeczno- gospodarcze zachodzące w Polsce od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia doprowadziły do gwałtownego wzrostu bezrobocia, wraz ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego zjawiska. Negatywne skutki społeczno-gospodarcze pierwszych lat transformacji systemowych nie ominęły także Gminy Bledzew. Problemem nękającym Gminę od szeregu lat jest duże bezrobocie spowodowane brakiem dostatecznego rynku pracy. Powiększający się obszar biedy i ubóstwo znacznie pogłębiły dysfunkcyjność  mieszkańców naszej gminy.

Wraz ze zmianą ustrojową pojawił się nowy klient pomocy społecznej. Dotychczas były to głównie osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane, samotne, ewentualnie rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej czworo dzieci.

Po przemianach ustrojowych lat 90-tych wzrosła liczba świadczeniobiorców w wieku aktywności zawodowej, pozostających  bez pracy, mających na utrzymaniu rodziny, bądź nie.

Nasilające się bezrobocie, towarzysząca mu bieda i narastające patologie w rodzinach stały się głównymi problemami polityki społecznej Gminy. Nie można nie zauważyć również problemu starzenia się społeczeństwa Gminy Bledzew ze wszystkimi tego konsekwencjami takimi jak: wzrost zachorowalności tej grupy wiekowej, niepełnosprawność, ubóstwo i co za tym idzie  utrudniony dostęp do dóbr ludzi starych, zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze itp.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) w art. 17 ust.1 zobowiązała gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Niniejsza strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy Bledzew oraz długotrwały plan działań.

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Bledzew została sporządzona  w oparciu  o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Ewidencji Ludności oraz instytucji i organizacji współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Strategia nawiązuje i korzysta z następujących opracowań i materiałów:

-         Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew;

-         Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2008-2015;

-    Strategii Polityki Społecznej  Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013;

-         Narodowej Strategii Integracji Społecznej;

-         Socjologicznej Diagnozy Ubóstwa i Jego Przyczyn w Województwie Lubuskim.

Strategia  nawiązuje i korzysta z rozwiązań innych krajowych aktów prawnych, w szczególności:

-         ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

-         ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

-         ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

-         ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

-         ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Misja

            Apatia i niemożność odnalezienia się w nowej rzeczywistości prowadzą do ciągłego obniżania się zdolności mieszkańców do samodzielnego rozwiązywania problemów i uzależnienia się od sformalizowanych procedur instytucji państwowych i samorządowych. Wysoce niepokojące jest trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć do podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i własnej rodziny, prowadzący do wykorzystania pomocy społecznej i instytucji gminnych, jako naturalnego i należnego sposobu świadczeń ze strony  państwa.

Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być zatem wyrobienie  umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia.

Instytucje państwowe i samorządowe winny pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych rolę jedynie pomocniczą.

Celem niniejszej strategii jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integrowanie społeczne i zawodowe grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stwarzanie podstaw do opracowywania lokalnych programów i możliwości aplikowania do dysponentów środków finansowych.

Celem strategii jest również zaangażowanie w działanie różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą socjalną w gminie oraz współpraca z takimi instytucjami jak oświata, służba zdrowia, sądownictwo, policja i prokuratura.

Strategia jest dokumentem otwartym podlegającym ewaluacji i monitoringowi.

 

 

CZĘŚC II.

DIAGNOZA PROBLEMOW SPOŁECZNYCH GMINY

 

 

ROZDZIAŁ I  

Charakterystyka  Gminy Bledzew

Gmina Bledzew położona jest w środkowo- wschodniej części województwa lubuskiego w powiecie międzyrzeckim. Graniczy z następującymi gminami: Lubniewice, Sulęcin, Skwierzyna,  Międzyrzecz, Deszczno.

Podstawowe wielkości charakteryzujące Gminę Bledzew to:

Powierzchnia  gminy              - 248 km kw.

Liczba mieszkańców    -  4 626 osób.

Średnia gęstość zaludnienia      - 19 osób /km kw.

W skład gminy wchodzą następujące wsie: Bledzew, Sokola Dąbrowa, Osiecko, Nowa Wieś, Templewo, Kleszczewo, Goruńsko, Chycina, Popowo, Zemsko, Stary Dworek oraz przysiółki: Templewko, Dębowiec, Pniewo, Krzywokleszcz, Tymiany, Bledzewka, Elektrownia, Katarzynki, Kryl, Małoszewo, Osada Rybacka, Kryl, Stróżyny, Tymiana, Popowo- Leśniczówka, Stary Dworek - Leśniczówka.

Gmina Bledzew ma charakter typowo rolniczy. Przeważająca większość miejscowości to wsie popegeerowskie. Brak przemysłu na terenie gminy sprawił, że większość ludności w wieku produkcyjnym zatrudniona jest w rolnictwie w swoim gospodarstwie lub u innych pracodawców rolników. Na terenie gminy znajduje się 205 gospodarstw rolnych.

Siedzibą władz Gminy jest Bledzew, największa obszarowo i pod względem liczby ludności miejscowość w gminie.


Tabela nr 1. Ludność gminy wg płci w poszczególnych miejscowościach, wg stanu na 31.12.2007r.

Lp.

        Miejscowość

Liczba ludności ogółem

W tym kobiety

1

Bledzew

1150

608

2

Bledzewka

 7

4

3

Chycina

  134

71

4.

Dębowiec

    42

16

5

Elektrownia

      4

1

6

Goruńsko

  300

150

7

Katarzynki

      7

3

8

Kleszczewo

  371

172

9

Kryl

      7

3

10

Krzywokleszcz

    13

6

11

Małoszewo

      4

1

12

Nowa Wieś

  525

228

13

Osada Rybacka

    10

4

14

Osiecko

  408

194

15

Pniewo

    26

12

16

Popowo

   341

172

17

Popowo-Leśniczówka

       4

2

18

Sokola Dąbrowa

   241

121

19

Stary Dworek

   237

118

20

Stary Dworek-Leśniczówka

       1

1

21

Strużyny

     14

5

22

Templewko

     68

37

23

Templewo

   415

210

24

Tymiana

      15

9

25

Zemsko

    432

211

Źrodło: Dane z Ewidencji Ludności

 

Z analiz i dostępnych danych statystycznych wynika, że w gminie Bledzew w występują pewne zjawiska społeczno- demograficzne, które należy brać pod uwagę w kształtowaniu polityki społecznej gminy.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

-        tendencję do dziedziczenia statusu społecznego

-        zaawansowany proces starzenia sie społeczeństwa;

-        trudności na rynku pracy;

-        zmiany modelu rodziny (małodzietność, samotne macierzyństwo);

-        malejący przyrost naturalny;

-     ujemne saldo migracyjne.


Tabela nr 2.  Stan i ruch ludności  gm. Bledzew w 2007r.

Gmina

Ludność ogółem

W tym kobiety

Małżeństwa zawarte

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

Bledzew

4626

2306

29

49

44

  5

Żródło: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze „Podstawowe dane o stanie ruchu naturalnym ludności w województwie lubuskim w 2007r”

 

Od kilku lat zauważa się tendencję spadkową liczby ludności gminy Bledzew. Spowodowane to jest zarówno wystąpieniem malejącego przyrostu naturalnego jak i pogłębieniem się ujemnego salda migracyjnego.

Wśród mieszkańców gminy Bledzew zauważalna jest stała zmiana struktury wiekowej. Patrząc z demograficznego punktu widzenia, można  uznać, że społeczeństwo gminy stanowi typ populacji starzejącej się, że wskazaniem nasilenia tendencji. Najwyraźniej potwierdzają to wskaźniki przyrostu naturalnego.

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Bledzew przedstawia się  w sposób następujący:

-         osoby w wieku przedprodukcyjnym          -   921

-         osoby w wieku produkcyjnym                   - 2975

-         osoby w wieku poprodukcyjnym   -   880

-         kobiety ogółem                                         - 2387

Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców gminy znacząco wpływają przede wszystkim na  rynek pracy. Zwiększenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym niesie za sobą nie tylko wzrost siły roboczej, ale przede wszystkim coraz bardziej pogłębiającą się stopę bezrobocia. Z uwagi na dość znaczne bezrobocie oraz istniejącą sytuację społeczno- gospodarczą należy przyjąć, że w najbliższym czasie występujące ujemne saldo migracyjne będzie się coraz bardziej pogłębiać. Związane to będzie przede wszystkim z poszukiwaniem miejsca zatrudnienia poza granicami Polski, tym bardziej, że gmina Bledzew leży w niewielkiej odległości od zachodnich granic Polski. Sytuacja ta powodować będzie odpływ ludności, głównie w wieku produkcyjnym, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców oraz spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym.

          Chociaż gmina Bledzew jest gminą typowo rolniczą, to istnieje wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz firm nastawionych głównie na usługi oraz działalność handlową. Należą do nich:

-         placówki handlowe (sklepy)

-         usługi transportowe

-         usługi leśne

-         punkty gastronomiczne

-         przewóz osób

-         usługi budowlane

-         usługi fryzjerskie

Większość zakładów znajduje się na terenie Bledzewa. Tam też znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia, Poczty, Apteki, Gminnej Biblioteki, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola, Elektrowni Wodnej itd.

Na terenie gminy Bledzew znajduje się 5 placówek oświatowych tj. 2 szkoły podstawowe w Bledzewie i Templewie, Gimnazjum w Bledzewie oraz 2 przedszkola - w Bledzewie i Osiecku.


Do szkół na terenie gminy uczęszcza 438 uczniów, z tego do szkół podstawowych 288 uczniów, do gimnazjum 150. Dzieci i młodzież z miejscowości Osiecko  uczęszczają do  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubniewicach.

Do 2 przeszkoli na terenie gminy (w Bledzewie i w Osiecku) uczęszcza 58 dzieci. Do poszczególnych szkól uczniowie  zamieszkali poza siedzibą szkoły, mają zorganizowany dowóz.

Placówki oświatowe zatrudniają 61 pracowników  z tego 46 nauczycieli.

Na terenie gminy Bledzew znajdują się 3 parafie rzymsko-katolickie.

 

ROZDZIAŁ  II.

Pomoc Społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na terenie Gminy Bledzew głównym realizatorem i koordynatorem polityki społecznej z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  jest jednostką organizacyjną Gminy Bledzew.

Do zadań  Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

-         tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej  na terenie gminy;

-         analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

-         przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

-         pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

-         praca socjalna ,rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz  na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

-         prowadzenie fachowej działalności socjalnej;

-         organizowanie poradnictwa socjalnego;

-         zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Gminy Bledzew oraz podejmowanie działań zmierzających  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są poprzez pracowników w nim zatrudnionych:

-         kierownik GOPS

-         3 starszych pracowników socjalnych;

-         samodzielnego referenta d/s świadczeń rodzinnych;

-         księgową zatrudnioną na ¼ etatu.

 

1.   Ubóstwo

Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy rodzinie (grupie społecznej) brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznanych w danej społeczności za niezbędne.

Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących czynników warunkujących patologię życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym, egzystencjonalnym i politycznym. Jest czynnikiem o tyle niebezpiecznym, że zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, co często prowadzi do frustracji.

Ubóstwo jest zatem zjawiskiem powszechnym i niebezpiecznym, co gorsza, obecnie obserwuje się szereg zmian, które ciągle je pogłębiają i poszerzają.

Na ubóstwo w gminie Bledzew bardzo duży wpływ miała transformacja społeczno- gospodarcza w Polsce w latach 90-tych ubiegłego wieku, z uwagi na typowo rolniczy charakter  gminy i przewagę zatrudnienia ludności w byłych państwowych gospodarstwach rolnych. 80%  miejscowości w gminie Bledzew to wsie popegeerowskie, gdzie głównym miejscem zatrudnienia  była praca w państwowych gospodarstwach rolnych na terenie gminy.

Zmiany społeczno– gospodarcze w tamtym okresie spowodowały likwidacje państwowych gospodarstw rolnych, a tym samym pozbawiło ludzi tam zatrudnionych warsztatu pracy i co za tym idzie, większość rodzin w Gminie stałego źródła dochodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że ta grupa mieszkańców została pozbawiona licznych przywilejów wynikających z zatrudnienia w pgr (darmowe mieszkania, różnego rodzaju ekwiwalenty i przywileje socjalne).

Utrata pracy w pgr wykluczyła znaczną część społeczeństwa Gminy na wiele lat z rynku pracy. Nie wszyscy mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i poszukać sobie pracy w innych sektorach gospodarki. Utrata pracy, a co za tym idzie  środków do życia  zmusiła ich do szukania pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej, którego stali się klientami przez długie lata.

Długotrwałe korzystanie z różnych form wsparcia uzależniło niektóre osoby od pomocy społecznej, a nawet obserwuje się ostatnio zjawisko dziedziczenia biedy i roszczeniowe postawy klientów młodego pokolenia do korzystania z pomocy społecznej.

Na problem ubóstwa składa się nie tylko bezrobocie, ale również niepełnosprawność, długotrwała choroba, niskie dochody (emerytury, renty, niskie zarobki), niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz struktura rodziny (wielodzietność, samotne macierzyństwo) alkoholizm i inne patologie.

Najważniejszym wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej powinny być poszukiwania skutecznych form łagodzenia skutków ubóstwa, miedzy innymi takich jak:

-         aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w celu powrotu ich na  rynek pracy;

-         ochrona najsłabszych grup społeczności lokalnej tj. osób starszych, niepełnosprawnych, ciężko i długotrwale  chorych..

 

2.    Bezrobocie

Bezrobocie to stan przymusowej bezczynności zawodowej jednostki, spowodowany trudnością w znalezieniu pracy. Wyróżniamy bezrobocie strukturalne, będące rezultatem  niedostosowania liczby osób poszukujących pracy do wolnych miejsc pracy w całej gospodarce (…) oraz bezrobocie koniunkturalne związane z cyklicznością rozwoju gospodarczego i spadkiem globalnego pobytu na towary i usługi” (B. Rysz- Kowalczyk: Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001 s.20-21).

Z bezrobociem jako poważnym problemem społecznym na terenie gminy Bledzew mamy do czynienia od momentu likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, których zakłady stanowiły podstawowa bazę  zatrudnienia dla mieszkańców gminy Bledzew. Znajdowało tam pracę około 70% ogółu zatrudnionych. Występujące w całym kraju od lat kumulacja niekorzystnych zjawisk dotyczących rynku pracy, wpływa na zwiększenie się skali problemu i w naszej gminie.

 

Tabela nr 1.  Bezrobotni w gminie  Bledzew. Stan na 31.12.2007r.

Rejon zamieszkania

Ogółem

W tym kobiety

Z prawem do zasiłku

ogółem

w tym kobiety

Gmina Bledzew

356

171

64

34

Źródło: Dane PUP w Międzyrzeczu.

 

Skutki i straty, które powoduje bezrobocie są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania z pomocy społecznej. 

 

Tabela nr 2.  Bezrobotni z gminy Bledzew. Stan na koniec lipca 2008r.

Gmina Bledzew

Liczba bezrobotnych

ogółem

W tym kobiety

Z prawem do zasiłku

292

 160

Ogółem

W tym kobiety

  56

       38

Źródło: Dane PUP w Międzyrzeczu.

 

Mimo spadku bezrobocia i znalezienia przez mieszkańców pracy w ostatnim czasie, to  jednak problem bezrobocia w gminie pozostawił negatywne skutki. Mimo wzrostu miejsc pracy to jednak znaczna część osób, szczególnie długotrwale bezrobotnych, nie powróciła na rynek pracy i pewnie już nie wróci.

Niektóre kategorie grup mieszkańców są szczególnie narażone na bezrobocie. Są to osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby  powyżej 50 roku życia.

 

Tabela nr 3. Kategorie bezrobotnych. Stan na koniec lipca 2008r.

Gmina Bledzew

                       Liczba bezrobotnych

Do 25 r. ż.

Powyżej 50 r. ż.

Długotrwale bezrobotni

Bez kwalifikacji  zawodowych

Ogółem

W tym kobiety

Ogółem

W tym

kobiety

Ogółem

 W tym  

kobiety

Ogółem

  W tym   

  kobiety

57

37

84

33

158

83

 101

    63

Źródło: Dane PUP w Międzyrzeczu.

 

Trwały brak pracy jest czynnikiem, który ma decydujący wpływ na zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia. Prowadzi do narastania takich problemów jak: ubóstwo, problemy zdrowotne, edukacyjne, poczucie zagrożenia, poczucie braku bezpieczeństwa, konflikty  w rodzinach, a nawet ich całkowity rozpad.

Brak możliwości zatrudnienia powoduje niewydolność finansową rodzin, które oczekują wsparcia finansowego ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wielopłaszczyznowych działań w ramach pracy socjalnej świadczonych przez GOPS.

Głównym celem lokalnej polityki społecznej w zakresie zwalczania bezrobocia, powinno być podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych poprzez działania umożliwiające im wejście na rynek pracy i opuszczenie kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają go w rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych.

 

 3. Niepełnosprawność

            Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnego świata. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności jej występowania w populacji, a także konsekwencji jakie wywołuje  w sensie indywidualnym i społecznym.

          Niepełnosprawność w swej istocie jest zjawiskiem o komponentach medycznych i społecznych. Określana jest w różny sposób:

-         w oparciu o dane medyczne;

-         na podstawie możliwości codziennego funkcjonowania;

-        na podstawie zdolności do pełnienia podstawowych ról społecznych.

Powszechnie za niepełnosprawną uznaje się osobę, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.

Sporządzenie pełnej diagnozy problemu niepełnosprawności jest niezwykle trudne, ponieważ nie gromadzi się kompletnych danych statystycznych na ten temat. Jedynym źródłem  wiedzy na temat niepełnosprawności są spisy powszechne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  dysponuje danymi osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej. Do 2003 roku GOPS wypłacał  84 osobom niepełnosprawnym renty socjalne.             

W październiku 2003r. renty socjalne wyszły z systemu pomocy społecznej i zostały przekazane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W 2007r. z pomocy społecznej w różnych formach skorzystało 115 osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci.     

Z danych narodowego Spisu Powszechnego, który odbył się w 2002r. wynika, że 14,3% ogółu ludności kraju jest niepełnosprawna. Oznacza to, że co siódmy Polak jest osobą niepełnosprawną.

          Głównym celem polityki społecznej wobec niepełnosprawności na terenie gminy Bledzew  winno być zatem podjęcie działań we wszystkich ważnych sferach życia: zatrudnieniu, edukacji, zabezpieczeniu socjalnym, mieszkalnictwie, dostępie do dóbr i usług, likwidacja wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych), tworzenie różnych form samopomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, umożliwiających pełną integrację społeczną i przeciwdziałających marginalizacji społecznej.

 

4. Rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Rodzina jest zazwyczaj grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim, żyjąca i gospodarująca w biednym gospodarstwie domowym. Rodzinę stanowi również samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem, stanowiący rodzinę niepełną, jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny, w tym także  konkubinat. Sam fakt zamieszkania razem  może klasyfikować pewną grupę ludzi jako rodzinę.

Rodzina, która funkcjonuje w sposób umożliwiający swoim członkom stały rozwój ,jest otwarta na kontakty z otoczeniem, relacje między członkami opierają się na szczerości i wzajemności, a role i normy wyraźnie są określone  i akceptowane przez poszczególnych  jej członków, uważana jest za rodzinę prawidłową. Zaburzenia w realizacji funkcji rodziny lub zanik niektórych z funkcji można nazwać dysfunkcyjnością rodziny.  W sytuacjach krańcowych dochodzi do pojawienia się patologii i rozpadu  rodziny. Rodziny dysfunkcyjne nie są w stanie wypełniać przypisanych im ról społecznych w zakresie wychowawczym, co odbija się na przyszłości następnego pokolenia.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie  rodziny mają wpływ:

a)      trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa;

b)      konflikty wewnątrzrodzinne;

c)      rozwody;

d)      oziębłość emocjonalna;

e)      alkoholizm;

f)        nie leczona choroba psychiczna;

g)      bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w tym w rodzinach wielodzietnych i niepełnych;

h)      alkoholizm członków rodziny.

                                                                

Rodziny dysfunkcyjne w większości nie radzą sobie z problemami dnia codziennego, a szczególnie z zapewnieniem swoim członkom bezpieczeństwa socjalnego. Rodziny te szukają wsparcia (szczególnie finansowego) w Ośrodku Pomocy Społecznej, są jego klientem przez  długie lata.

 

 5. Uzależnienia i przemoc w rodzinie

Alkoholizm

Alkoholizm to choroba powstająca na skutek uzależnienia organizmu od alkoholu, który powoduje stopniowe uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Alkoholizm  jest chorobą, która dotyka całą rodzinę, a nie tylko osobę uzależnioną. Taka rodzina funkcjonuje  w sposób nieprawidłowy, jest zamknięta na kontakty z otoczeniem.

Alkoholizm, to jeden z najbardziej rozpowszechnionych nałogów. Jest niebezpieczny ze względu na łatwą dostępność, jak również powszechne społeczne przyzwolenie na jego nadużywanie. Alkoholizm dotyczy zarówno osób dorosłych jak i młodzieży. Jest to zjawisko społecznie kryminogenne, a rodziny dotknięte tym problemem, zalicza się do rodzin patologicznych, czyli chorych.

Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów w naszej gminie, a bardzo niepokojącym  zjawiskiem jest spożywanie alkoholu przez młodzież i to przez coraz młodsze roczniki. W wyniku nadużywania alkoholu wzrasta przestępczość oraz agresja potęgująca  zjawiska przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to bardzo poważny problem, choć często nie ujawniany, a wiąże się on nieodłącznie z problemem alkoholizmu i narkomanii

                Jedną z grup dysfunkcyjnych objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowią osoby  uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny. Praca GOPS  z rodzinami, w których występuje problem alkoholowy jest bardzo trudna, długotrwała  i często skazana na niepowodzenie. Pomoc przyznawana rodzinom z tym problemem, spotyka się z dezaprobatą społeczną, mimo, że  w większości kierowana jest do najsłabszych członków rodziny, czyli dzieci.

             Ustawa z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity z 2002r.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobligowała gminy do działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na mocy tej ustawy działa w gminie Bledzew - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

Narkomania

Tą patologią zagrożone są głównie dzieci i młodzież, szczególnie ze względu na panującą modę zażywania środków odurzających oraz łatwość ich dostępu i dynamiczny rozwój narkobiznesu. Nadal największe zagrożenie występuje w dużych aglomeracjach miejskich, ale małe miasta i wsie  ten problem coraz bardziej dotyka.

               Narkomania jest określana jako stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w wyniku czego może powstać lub już powstało uzależnienie od nich. Uzależnienie  to jest jednym z najpoważniej społecznych.

Prowadzi do zaburzeń osobowości, zaniku uczuć wyższych i zmian w narządach,  zwłaszcza w układzie nerwowym.

Substancje narkotyczne mają co najmniej  trzy wspólne właściwości:

·        wywołują uczucie błogostanu;

·        powodują fizyczne i psychiczne uzależnienie się człowieka od środków narkotycznych, czego następstwem jest zjawisko głodu narkotycznego;

·        zażywanie ich prowadzi do postępującej w dość szybkim tempie fizycznej, psychicznej i społecznej degradacji narkomana

W celu zapobieżenia temu zjawisku w Gmina Bledzew posiada opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

             Problem alkoholizmu i narkomanii wymaga podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych. Profilaktyka to przede wszystkim edukacja, informacja i wyposażenie osób nadużywających w umiejętności odmawiania, stawiania realistycznych celów. Zajęcia  profilaktyczne mogą być prowadzone w szkołach, grupie terapeutycznej bądź grupie wsparcia.

Na terenie gminy Bledzew  powstała i działa od wielu lat grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików ( AA) „Jarzębinka.

 

 6. Bezdomność.

Bezdomność w naszej Gminie nie stanowi  ilościowo istotnego problemu, ale ze względu na powszechność tego zjawiska w skali kraju i na tendencje wzrostowe, szczególnie w dużych aglomeracjach, wymaga zajęcia stanowiska w tej sprawie, bo może i w naszej gminie stać się istotnym problemem.

Przyczyny bezdomności mają złożony charakter. Są to często:

·        pobyt w domu dziecka;

·        alkoholizm;

·        rozwód;

·        powrót z zakładu karnego

·        utrata pracy;

·        utrata mieszkania wskutek różnych przypadków losowych.

Inne czynniki sprzyjające przejściu na margines życia społecznego to starość, choroba psychiczna, przemoc w rodzinie. Bezdomność z wyboru, czyli wybór życia bez domu, wyrzeczenie się rodziny, bezpieczeństwa, miłości i wybranie samotność, jest mało zrozumiałe dla większości ludzi i występuje rzadko. Bezdomność jest raczej wymuszona przez różne tragedie życiowe. Osoby dotknięte bezdomnością to prawdopodobnie ludzie charakteryzujący się bardzo niską odpornością psychiczną, o niskiej samoocenie, przyjmujący bierną postawę w życiu, nie radzący sobie w trudnych sytuacjach, popadający w uzależnienia.

Wyjście z bezdomności wymaga skutecznych programów, dzięki którym każda osoba pozbawiona własnego domu miałaby szansę na godne życie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej realizują zadania własne o charakterze obowiązkowym. Jednym z tych zadań wymienianych na początku katalogu jest udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie umieścił 1 osobę bezdomną przebywającą w Nowej Soli, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina Bledzew i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej winna takiej pomocy udzielić.

 

 7. Wnioski

Do analizy problemów społecznych zostały wykorzystane dane statystyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, ze Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002r. oraz dane z innych dostępnych źródeł informacji. Analiza ta pozwala uchwycić tendencje rosnące bądź malejące  w stosunku do poszczególnych problemów.

Z uwagi na brak niektórych  danych i trudności w zbadaniu wielu zjawisk jak bezdomność, narkomania, czy częściowo niepełnosprawność, powyższa diagnoza nie jest dokładnym obrazem skali problemów społecznych gminy Bledzew. Jednak po przeprowadzeniu tej analizy można przekonać się o rozmiarze tych problemów.

Wskazane jest monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i uzupełnienie systemu wsparcia o te formy, które zagwarantują  osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem, samodzielność pełną integrację ze środowiskiem, a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tych osób.

Mając na uwadze efektywność podejmowanych inicjatyw należy skoordynować i usystematyzować wszelkie działania w obszarze pomocy społecznej w ramach jednego programu działań socjalnych.

Działania te powinny być zrealizowane w ramach zintegrowanego systemu współpracy różnych podmiotów, w których partnerami są osoby potrzebujące pomocy, instytucje i organizacje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, podmioty gospodarcze.). 

 

 CZĘŚĆ  III . ANALIZA  SWOT 

Czynników pozytywnych i negatywnych, wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na rozwój polityki społecznej i realizację strategii.

 

Uwarunkowania rozwoju, czyli szanse i zagrożenia

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Czynniki pozytywne

SILNE STRONY

SZANSE

Czynniki negatywne

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

 

SILNE STRONY  - pozytywne zjawiska ,na które ma wpływ sama gmina.

SŁABE STRONY – zjawiska umożliwiające możliwości rozwoju gminy, na które ma wpływ.

SZANSE- zjawiska stwarzające możliwości rozwoju, niezależnie od gminy.

ZAGROŻENIA- negatywne zjawiska pochodzące z otoczenia gminy, niezależne od jej działań.

 

Warunki demograficzne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wzrost liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym

- wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (starzenie się społeczeństwa);

- mała liczba urodzeń (mały przyrost naturalny)

SZANSE

ZAGROŻENIA

- wzrost potencjału ludzkiego na rynku pracy;

- wzrost przedsiębiorczości

- mały rynek pracy na terenie gminy;

- wzrost bezrobocia

 

Zatrudnienie i bezrobocie

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wzrost liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym;

- duża mobilność mieszkańców;

- duża liczba rolników indywidualnych;

 

- duża liczba bezrobotnych i wysoka stopa bezrobocia;

- bezrobocie długotrwałe;

- wysoki wskaźnik bezrobocia ukrytego;

- niski poziom wykształcenia mieszkańców (szczególnie wśród osób bezrobotnych);

- niskie kwalifikacje osób bezrobotnych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- zdynamizowanie procesu alternatywnych źródeł dochodu dla rolników i bezrobotnych;       

- zmiana w polityce rolnej- przejście do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

- pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych;

- wspólne przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze  z gminami ościennymi;

- ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach wspierania zatrudnienia;

- realizacja zatrudnienia subsydiowanego w gminie;

- pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- brak środków na realną redukcję bezrobocia;

- brak aktywności społecznej i przedsiębiorczości;

- patologie społeczne i marginalizacja społeczna;

- migracja ludności wysoko wykwalifikowanej z powodu braku atrakcyjnych ofert pracy w gminie:

- odpływ młodych osób z gminy w celu podjęcia pracy poza granicami kraju.

 

Aktywność społeczna

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- duża aktywność władz samorządowych;

- stosunkowo dobre wyposażenie w urządzenia infrastruktury społecznej (oświata, kultura, służba zdrowia);

- gminne zwyczaje integrujące (Wieczerza wigilijna dla seniorów, festyny, zabawy gminne, turnieje, dożynki)

- niski poziom świadomości społecznej;

- mała aktywność społeczności lokalnej;

- mała przedsiębiorczość, małych podmiotów gospodarczych na wsiach  w gminie;

- brak więzi integrujących środowisko lokalne;

- brak prawdziwych liderów w społeczności lokalnej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- zwiększenie mobilności ludności w wieku produkcyjnym;

- aktywizacja potencjału mieszkańców;

- wykreowanie liderów społecznych;

- rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich;

- tworzenie  nowych działań integrujących mieszkańców gminy;

- realizacja programów w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projektu POKL 7.1.1 „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie”

- bierność niektórych grup lokalnej społeczności

- niechęć niektórych mieszkańców do różnego rodzaju działań samorządu w kierunku zaktywizowania społeczności lokalnej.

 


Pomoc społeczna

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- istniejąca Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew;

- sprawnie działający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie świadczący pomoc w różnych formach mieszkańcom gminy;

- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w.Św. Katarzyny w Bledzewie ( prowadzi działalność charytatywną oraz prowadzi świetlicę socjalną dla dzieci) ;

- grupa samopomocowa AA” Jarzębinka”

- słabo rozbudowane aktywne formy pomocy społecznej (brak środków);

- słabo rozbudowana sfera usług opiekuńczych dla osób starszych, obłożnie chorych i niepełnosprawnych (brak zawodowych opiekunek);

- niski poziom zatrudnienia w pomocy społecznej, szczególnie wśród pracowników socjalnych i w sferze usług opiekuńczych; brak domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym;

- brak świetlicy socjoterapeutycznej;

- brak środowiskowego domu  samopomocy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

-sprawnie działający samorząd;

-współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi;

-rozwój aktywnych form pomocy społecznej

(projekty unijne, programy gminne w celu pozyskania środków z budżetu państwa);                

-          współpraca z Gminną Komisją 

 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym;

- współpraca z działającymi organizacjami pozarządowymi;

- rozwój usług na rzecz osób starszych ,niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

- niskie dochody mieszkańców;

- zwiększająca się liczba klientów pomocy społecznej oczekujących i wymagających  specjalistycznej pomocy (psychoterapia, poradnictwo specjalistyczne, np. prawne, psychologiczne, zawodowe);

- brak własnych środków na pomoc społeczną;

- pasywno-roszczeniowa postawa biorców pomocy społecznej;

- brak chęci współpracy klientów pomocy społecznej w rozwiązywaniu swoich problemów;

- wycofywanie się państwa z finansowania pomocy społecznej i przerzucanie odpowiedzialności za realizację narzuconych zadań na gminę.

 

  

CZĘŚĆ IV

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH

 

Założenia i cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Główne wytyczne strategii

Budując strategię należy udzielić sobie odpowiedzi na podstawowe pytania typu:

1. Czy i jakie istnieją zagrożenia dla bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców?

2. W  czym tkwi istota tych zagrożeń?

3. Czy istnieje system wsparcia środowiskowego?

 

Uwzględnić należy również cztery podstawowe wymiary jakości życia:

a)    środowisko zamieszkania;

b)   stosunki interpersonalne mieszkańców;

c)    zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności;

d)   trwałość rozwiązań w sferze społecznej;

 

Odpowiedzi na powyższe pytania wynikają z wcześniej przeprowadzonej i przedstawionej diagnozy problemowej.

Wskazać można na istnienie dwóch źródeł zagrożeń dla jakości życia naszej gminnej społeczności:

a)      zewnętrzne- nie zależne bezpośrednio od jednostki:

-         sytuacja społeczno gospodarcza ( wysokie podatki, nie stabilne przepisy prawa);

-         szybko zmieniające się wymogi rynku pracy;

-         wysoka i stale rosnąca konkurencyjność na rynku pracy;

-         postęp techniczny i automatyzacja produkcji;

-         brak wystarczającej ilości miejsc pracy dla określonych grup zawodowych;

-         starzenie się społeczeństwa;

-         niewystarczający poziom i zakres opieki medycznej;

-         wysokie koszty utrzymania (życia);

b)      wewnętrzne- bezpośrednio i pośrednio zależne od jednostki:

-          bierna postawa wobec rzeczywistości;

-         apatia i zniechęcenie;

-         niskie kwalifikacje zawodowe;

-         roszczeniowa postawa w stosunku do instytucji wspierających;

-         zachowanie auto destrukcyjne, (nadużywanie alkoholu, narkotyzowanie się);

-         nie wykorzystanie własnego potencjału i możliwości w celu zmiany sytuacji życiowej.

Wzajemna interakcja, powyższych uwarunkowań powoduje liczne zagrożenia, dla bezpieczeństwa jednostek oraz całej społeczności.

  

CELE GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

 

Główne obszary problemów społecznych w naszej gminie zostały zbadane i określone zarówno w części diagnostycznej, jak i w poprzednim rozdziale strategii. Wskaźniki te będą stanowiły podstawę realizacji strategii. Jej głównym celem jest zmiana postaw społecznych wobec trudnej i złożonej rzeczywistości, jak również tworzenie warunków umożliwiających, rozwój społeczeństwa gminy oraz poprawę sytuacji ludności należącej do grup ryzyka, jak też eliminacja lub minimalizacja negatywnych skutków procesu marginalizacji społecznej.

 

Rozdział I

WIZJA  STRATEGII  i  CEL  GŁÓWNY STRATEGII

 

Pomoc społeczna jako zintegrowany system wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Rozdział II

OBSZARY    STRATEGII

1. Dysfunkcyjność rodzin

2. Niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba

3. Alkoholizm i przemoc w rodzinie

4. Długotrwałe bezrobocie

5. Marginalizacja grup społecznych

  

Cel strategiczny obszaru 1.

Poprawa funkcjonowania rodzin gminy Bledzew

 

Cel operacyjny 1.

Wsparcie socjalne i psychologiczne rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Działania:

a)      udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom,

b)      poradnictwo prawne  i psychologiczne rodzinom dysfunkcyjnym

c)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań na rzecz rodzin.

 

Cel operacyjny 2

Inicjowanie działań na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie.

Działania:

tworzenie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ;

zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;

organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieciom i młodzieży;

promowanie i organizowanie różnych form integracji rodzin oraz społeczności lokalnej i realizacji programów wspierających rodziny.

Odbiorcy bezpośredni:

Rodziny gminy Bledzew

Proponowani realizatorzy:

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

-         Szkoły;

-         Organizacje pozarządowe.

  

Cel strategiczny obszaru 2.

Profilaktyka i opieka zdrowotna mieszkańców Gminy Bledzew

 

Cel Operacyjny 1

Podejmowanie działań w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy.

 

Działania:

a)      podniesienie poziomu wiedzy umożliwiającej zmianę niekorzystnego dla zdrowia stylu życia;

b)      wczesne zapobieganie chorobom krążenia;

c)      zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych;

d)      rozwijanie form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

e)      poprawa jakości życia osób niepełnosprawnym poprzez prowadzenie  

f)        rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

 

Cel operacyjny 2.

Podejmowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym

Działania:

-         pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych;

-         likwidacja barier architektonicznych;

-         pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

-         organizowanie imprez z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

Cel operacyjny 3

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych

Działania:

-         doradztwo zawodowe;

-         wyrównywanie szans w edukacji-tworzenie klas integracyjnych w szkołach;

-         tworzenie grup wsparcia;

-         rozwój usług opiekuńczych

                                    

Cel operacyjny 4

Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych

Działania:                                    

-         wsparcie socjalne i psychologiczne;

-         współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.

 

Bezpośredni odbiorcy

-         osoby w wieku poprodukcyjnym;

-         osoby niepełnosprawne, ciężkoi długotrwale chore;

-         członkowie  rodzin  z problemem niepełnosprawności.

Proponowani realizatorzy:

-         Zakłady Opieki Zdrowotnej;

-         Instytucje i organizacje pozarządowe;

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

-         Placówki światowe  na terenie gminy.

 

Cel strategiczny obszaru 3

Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniami.

 

Cel operacyjny 1.

Realizowanie działań objętych Gminnym Programem profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Działania :

-         Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

-         Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla  osób uzależnionych bądź współuzależnionych ;

-         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej tzw. programów edukacyjnych w szkołach;                         

-         Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych;

-         Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań profilaktycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież;

-         Organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Bezpośredni odbiorcy:

-         osoby uzależnione od alkoholu;

-         rodziny w których występuje problem alkoholowy.

Proponowani realizatorzy:

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów ąlkoholowych;

-         Zakład Opieki Zdrowotnej;

-         Placówki oświatowe;

-         Organizacje pozarządowe;

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Cel strategiczny obszaru 4

Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom długotrwałego bezrobocia wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej.

 

Cel operacyjny 1

Wspieranie wszelkich form zatrudniania oraz aktywności osób długotrwale bezrobotnych.                                                                                   

Działania:

a)      praca socjalna nakierowana na aktywizacje osób bezrobotnych do pozyskiwania  zatrudnienia i niwelowanie i niwelowanie biernych postaw;

b)     realizacja projektów POKL  ukierunkowanych na rozwój i    upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych;

c)      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu i podejmowanie wspólnych działań na rzecz osób bezrobotnych;

d)     współpraca z zakładami pracy w celu pozyskania informacji o ofertach pracy:

 

Cel operacyjny 2

Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków długotrwałego bezrobocia.

Działania:

a)      udzielanie osobom i rodzinom dotkniętym bezrobociem wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego;

b)      wsparcie psychologiczne;

c)      zapobieganie dziedziczeniu bezrobocia;

d)      prace społecznie użyteczne w gminie jako forma  aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

 

Odbiorcy bezpośredni:

-         osoby bezrobotne;

Proponowani realizatorzy:

-         Powiatowy Urząd {Pracy;

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

         

                                           

Cel strategiczny obszaru 5

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Cel operacyjny 1

Umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym powrotu do pełnienia ról społecznych.

Działania:

a)      umożliwienie podjęcia zatrudnienia poprzez organizowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych;

b)      wsparcie socjalne i psychologiczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c)      współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie;

d)      aktywizacja zawodowa i społeczna środowisk marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e)      przeciwdziałanie uzależnieniu od instytucji.

 

Odbiorcy bezpośredni:

-         osoby długotrwale bezrobotni;

-         osoby opuszczające zakłady karne; osoby uzależnione od alkoholu;

-         bezdomni.

Proponowani realizatorzy:

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;                                             

-         Powiatowy Urząd Pracy;

-         Organizacje pozarządowe

 

 

CZĘŚĆ  V

REALIZACJA I MONITOROWANIE STRATEGII.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych sporządzona została w celu faktycznego wykluczenia problemów społecznych w gminie Bledzew oraz rozwoju lokalnej społeczności. Konieczne jest jednak monitorowanie realizacji poszczególnych założeń strategii, które dostarczy informacji o postępie we wdrażaniu i realizacji zadań strategii. Monitorowanie prowadzone będzie systematycznie, ewaluacja wykonywana nie rzadziej niż co dwa lata. Rada Gminy Bledzew na wniosek  wójta Gminy uchwala roczny harmonogram i budżet na wdrożenie wybranych elementów strategii.

      W realizacji zadań określonych w strategii uczestniczyć będą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Za koordynację strategii odpowiedzialny będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie, po uzyskaniu od Wójta Gminy odpowiednich upoważnień.


drukuj pobierz pdf    

wstecz