Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych » Ogłoszenie
A A A

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych: Ogłoszenie

 

 

Informacja

z dnia 11 maja  2023 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję

od 2024 r. do 2027 r.

Wójt Gminy Bledzew informuje, że przystępuje się do wyboru:

-  1 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, do Sądu Rejonowego w  

      Gorzowie Wlkp.

-  1 osoby do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217– ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r.w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
 
Ławnikiem może być ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa

 Kandydatów na ławników zgłaszają:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia,
3. organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4. grupa co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (na terenie gminy Bledzew ).

 Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2023r, w Urzędzie Gminy Bledzew , (pok. nr 10 lub pok. nr 12) , w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00 , piątek 7.00 – 14.00 tel. 95 743 66 12 i 95 743 66 28.

Wymagane dokumenty:

-   karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,

-   informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

-   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

-  2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

W przypadku kiedy zgłaszają obywatele należy załączyć listę osób (pięćdziesięciu osób), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Pierwsza osoba na wymienionej liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń oraz druk informacji z Krajowego Rejestru Karnego dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Bledzew, pok. nr 10 lub pok. nr 12  jak również na stronie BIP Urzędu : www.bip.bledzew.pl.

Ławników wybiera Rada Gminy Bledzew w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku 2023 r.

Bledzew, 11 maja 2023 roku

Dokumenty do pobrania:
karta zgloszenia kandydata na ławnika
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 28.7Kb
wzór oświadczenie _rodzicieleskiej
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 32.5Kb
wzór oświadczenie
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 31.5Kb
wzór zaświadczenie lekarskie
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 33Kb
wzór zgloszenie przez 50 obywateli
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 50.5Kb
formularz-krk-osoba
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 129Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz