Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE »

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

Wybory Samorządowe 2024 r.

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na wolne stanowisko: Nabór na stanowisko d.s. obsługi Biura Rady- umowa na zastępstwo

WÓJT GMINY BLEDZEW

ogłasza nabór na stanowisko d.s. obsługi Biura Rady – umowa na zastępstwo etatowego pracownika

 

 

stanowisko d.s. obsługi Biura Rady w Urzędzie Gminy Bledzew

(określenie  stanowiska) 

                    

Wymiar etatu: pełny etat

 

Wymagania niezbędne:

  1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  2. Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: prawo, administracja,

  3. Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,

  4.  Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,

 2. Rzetelność, dokładność,

 3. Umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 4. Umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Obowiązki w zakresie obsługi Rady Gminy:

1)     opracowywanie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady projektów porządku dziennego sesji, wykazu osób proponowanych do udziału w obradach oraz projektu harmonogramu prac przedsesyjnych i doręczenie ich zainteresowanym w celu wykonania określonych w nim zadań,

2)     dopilnowanie, aby w określonym terminie zastały złożone materiały będące podmiotem obrad (plany, oceny, sprawozdania, informacje i projekty uchwał w odpowiedniej ilości egzemplarzy) w celu rozpatrzenia ich na posiedzeniu zainteresowanej komisji oraz potrzeb radnych,

3)     przygotowanie zawiadomień i zaproszeń oraz rozsyłanie ich wraz z zatwierdzonymi materiałami sesyjnymi do radnych i innych osób zaproszonych,

4)     dopilnowanie należytego przygotowania sali obrad i stworzenie odpowiednich warunków obrad,

5)     sporządzanie protokołów z sesji i przedstawiania Przewodniczącemu do podpisu i do wglądu Radnym,

6)     opracowywanie interpelacji i wniosków radnych zgłaszanych w toku sesji, przedstawianie ich Przewodniczącemu oraz czuwanie nad ich terminową realizacją przez zainteresowane instytucje,

7)     prowadzenie zbioru uchwał Rady, czuwanie nad ich realizacją, dopilnowanie okresowego sporządzania przez zainteresowane jednostki sprawozdań i informacji o ich realizacji,

8)     przesyłanie uchwał Rady do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – gdy jest taki wymóg prawny.

9)   prowadzenie obsługi spraw w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy.

 

2.     Obowiązki w zakresie obsługi spraw Przewodniczącego Rady:

1)   dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz wycinkowych i kompleksowych z zakresu problematyki funkcjonowania Rady i jej organów,

2)   współdziałanie z pracownikami Urzędu w sprawach załatwiania listów, wniosków, postulatów i skarg obywateli kierowanych do Przewodniczącego,

3)   wykonywanie czynności związanych z realizacją postanowień regulaminu Rady,

 

3.      Obowiązki w zakresie obsługi Komisji Rady:

1)     prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów pracy Komisji i ich realizacją,

2)     prowadzenie spraw technicznych posiedzeń komisji,

3)     dostarczanie wniosków komisji do zainteresowanych jednostek, prowadzenie ich rejestrów i czuwanie na terminową realizacją,

4)     sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie ich zbioru,

5)     obsługiwanie komisji niestałych powoływanych doraźnie przez Radę.

 

4.     Obowiązki w zakresie tworzenia radnym właściwych warunków wykonywania ich mandatu:

1)   dostarczanie radnym materiałów i informacji umożliwiającym świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach, pracach komisji, w spotkaniach z wyborcami, itp.,

2)   pomoc w organizowaniu spotkań wyborców z posłami, senatorami, z członkami sejmiku samorządowego i radnymi własnej rady,

3)   organizowanie współdziałania radnych z organami samorządu mieszkańców wsi – Radami Sołeckimi,

4)   prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem.

6.     Obowiązki w zakresie spraw innych:

1)   opracowywanie informacji i innych materiałów dla potrzeb sejmiku samorządowego i wojewody.

2)  Prowadzenie spisu spraw, rejestrów uchwał Rady, wniosków Komisji, wniosków i interpelacji Radnych, kompletowanie akt objętych zakresem czynności zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

3)   Opracowywanie czystopisów pism urzędowych i przekazywanie ich do aprobaty Przewodniczącemu Rady – zgodnie z uzgodnieniem z Przewodniczącym.

7.    Obowiązki w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej oraz witryny internetowej

1)   prowadzenie obsługi strony internetowej Gminy Bledzew – www.bledzew.pl - zbieranie informacji od pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikowanie ich w internecie.

2)  prowadzenie Biuletynu Informacjo publicznej Gminy Bledzew –  www.bip.bledzew.pl - zbieranie informacji od pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikowanie ich w internecie.

 

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

 2. Umowa o pracę na zastępstwo etatowego pracownika

 3. Wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej

 4. Odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań,

 5. Praca przy komputerze.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bledzew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny oraz CV,

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie o pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2014.1202) 

 

W przypadku zatrudnienia,  kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Komplet dokumentów  w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko d.s obsługi Biura Rady” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew  (sekretariat) lub drogą pocztową  - listem poleconym na adres :

Urząd Gminy Bledzew ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

 Informacje dodatkowe.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bledzew.pl) oraz na tablicach informacyjnych: w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej na trzy dni przed terminem.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 743 66 10

Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru
(wprowadził: Wojciech Andrzejewski )
rozmiar pliku: 67.2Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz