Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na wolne stanowisko: Nabór na stanowisko d.s. wymiaru podatków

WÓJT GMINY BLEDZEW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

stanowisko d.s. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Bledzew

 

Wymiar etatu – pełny etat

                    

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. znajomość przepisów prawa z zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, i podatku leśnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o postępowaniu w sprawach

  dotyczących  pomocy publicznej,

 7. umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,

 2. rzetelność, dokładność,

 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 4. komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy użyciu programów „POGRUN+ - System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości”,  w tym w szczególności:

 • przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych ,

 • wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,

 • prowadzenie postępowań  w sprawie  złożonych  korekt deklaracji i informacji podatkowych,

 • wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych

2.      Kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

4.      Dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego.

5.      Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

6.      Prowadzenie i aktualizacja  bazy danych podatników.

7.      Przeprowadzanie kontroli podatkowych w terenie.

8.      Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych na żądanie osób zainteresowanych oraz innych organów,

9.     Wydawanie decyzji w sprawach  ulg i zwolnień  w podatku rolnym  udzielanych na wniosek podatnika

10.  Prowadzenie spraw z zakresu udzielonej pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych, w tym  terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

11.  Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w/s dotyczących udzielenia  ulg wynikających  z ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, w zakresie podatków lokalnych oraz podatku od spadków i darowizn.

12.  Udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów.

13. Rozliczanie roczne inwentaryzacji.

14. Prowadzenie prawidłowej ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania – kwitariuszy przychodowych K-104, druki spis z natury, czeki gotówkowe.

15.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu, sprawozdań z wykonania budżetu oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

16. Sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przez Urząd Gminy w systemie SRIMP  dla przedsiębiorców i  pomocy publicznej w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej w rolnictwie,

17. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych spraw

18. zastępstwo pracownika ds. księgowości podatkowej i kasjera,

19.  Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu zleconych  przez Wójta,   

     Skarbnika i Sekretarza

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

 2. Praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas  określony do sześciu miesięcy,

 4. Praca w siedzibie Urzędu na piętrze bez windy

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bledzew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. list motywacyjny oraz CV;

 2. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 8. kwestionariusz osobowy (druk stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

   

   

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Komplet dokumentów  w zamkniętej kopercie z dopiskiem  Nabór na stanowisko d.s. wymiaru ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew  (sekretariat) lub drogą pocztową  - listem poleconym na adres :

Urząd Gminy Bledzew ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  w terminie do dnia 4 lutego 2019 r.

 

 Informacje dodatkowe.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bledzew.pl) oraz na tablicach informacyjnych: w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej  trzy dni przed terminem.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 743 66 29

Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 248.1Kb
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 244.9Kb
zał. nr 2 - kwestionariusz osobowy
(wprowadził: Wojciech Andrzejewski )
rozmiar pliku: 28.5Kb
zał. nr 1 klauzula informacyjna RODO
(wprowadził: Wojciech Andrzejewski )
rozmiar pliku: 8.6Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz