Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

RODO: Klauzula informacyjna GOPS

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Bledzewie (66-350) przy ulicy Kościuszki 16, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: gops@bledzew.pl.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: inspektor@cbi24.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

  b) realizacji umów,

  c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

  d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

   

   

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

Asystent rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j. ze zm.)

Program „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Niebieska Karta

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)

Pomoc w wychowaniu dzieci

Ustawa z dnia 11 lutego 2016  r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 t.j. ze zm.)

Praca socjalna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Usługi opiekuńcze

Program „Za Życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz. U.  2016 r. poz. 1860 ze zm.).

 

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 t.j. ze zm.),

Dodatek mieszkaniowy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 180)

Dodatek energetyczny

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 180)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755) 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.

 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)     prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

c)      prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e)      prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

            Urząd Ochrony Danych Osobowych

            ul. Stawki 2

            00-193 Warszawa

            tel. 22 531 03 00

            fax. 22 531 03 01

            Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

            Infolinia: 606-950-000

            czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

            w sytuacji powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
            Pana(-i) danych osobowych.

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

 

Podstawa prawna:

- art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


drukuj pobierz pdf    

wstecz