Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE »

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

Wybory Samorządowe 2024 r.

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór na wolne stanowisko » Nabór na stanowisko d.s. budownictwa
A A A

Nabór na wolne stanowisko: Nabór na stanowisko d.s. budownictwa

WÓJT GMINY BLEDZEW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

stanowisko d.s. budownictwa i inwestycji gminnych w Urzędzie Gminy Bledzew

 

Wymiar etatu – pełny etat

                    

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. znajomość przepisów prawa z zakresie ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 7. umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska,

 2. rzetelność, dokładność,

 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 4. komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja wszelkich spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym procedowania dokumentów strategicznych oraz opracowywaniu   danych do studium i  planów zagospodarowania przestrzennego

 2. współudział w realizacji strategii rozwoju gminy włącznie z procedowaniem całej rocedury

 3. przygotowywanie Wójtowi informacji, projektów uchwał, zarządzeń pism, opinii itp  i  innych dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień na stanowisku pracy

 4. współudział w opracowywaniu i prowadzeniu spraw związanych ze składaniem wniosków  o dofinansowanie zadań gminnych, wraz z ich zakończeniem i rozliczeniem

 5. realizacja innych programów związanych z rozwojem gminy, w tym opracowywanie wieloletnich programów (planów) inwestycyjnych, programów rewitalizacji,

 6. prowadzenie kontroli obiektów gminnych w zakresie budowlanym i właściwej eksploatacji

 7. przygotowanie do realizacji (w oparciu m.in. o przepisy prawa budowlanego)  oraz koordynowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów  gminnych (prac budowlanych) w tym przy współudziale gminy wraz z  zapewnieniem prawidłowego przebiegu realizacji zadań i ich ostateczne zakończenie i rozliczenie,

 8. dokonywanie uzgodnień usytuowania sieci technicznego uzbrojenia terenu na działkach  gminnych,

 9. analiza oraz uzgodnienia wszystkich projektów budowlanych i kosztorysów inwestycji (zadań) gminnych

 10. prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic i placów, numeracją nieruchomości oraz spraw związanych ze zmianą granic miejscowości

 11. kontrola stanu urządzeń na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i miejscach rekreacyjnych na nieruchomościach gminnych wraz z podejmowaniem działań naprawczych w uzasadnionych przypadkach,

 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o ruchu drogowym,

 13. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg i ulic gminnych (budowa, modernizacja, zajęcie pasa drogowego), w tym przystanków autobusowych ich przejezdnością oraz oświetleniem wszystkich dróg,

 14. nadzór pracowników społecznie użytecznych w zakresie wykonywanych prac budowlanych (remontowych),

 15. współdziałanie w ramach realizacji funduszy sołeckich w zakresie spraw remontowych, budowlanych lub inwestycyjnych,

 16. prowadzenie innych zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.

 17. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz celu publicznego

 18. prowadzenie spraw w zakresie konserwacji i napraw urządzeń melioracyjnych i przepustów drogowych stanowiących własność gminy

 19. przygotowanie danych wraz z ich wprowadzaniem do programów wykorzystywanych na stanowisku pracy

 20. zastępstwo w razie nieobecności pracownika  zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki gruntami i zamówień publicznych

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

 2. Praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas  określony do sześciu miesięcy,

 4. Praca w siedzibie Urzędu na piętrze bez windy

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bledzew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. list motywacyjny oraz CV;

 2. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 8. kwestionariusz osobowy (druk stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

   

   

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Komplet dokumentów  w zamkniętej kopercie z dopiskiem  Nabór na stanowisko d.s. budownictwa” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew  (sekretariat) lub drogą pocztową  - listem poleconym na adres :

Urząd Gminy Bledzew ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

 

 Informacje dodatkowe.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie  nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bledzew.pl) oraz na tablicach informacyjnych: w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej  trzy dni przed terminem.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 743 66 19

Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 249.4Kb
Informacja o pierwszym etapie postępowania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędowe
(wprowadził: Michał Kaczmarek )
rozmiar pliku: 227.7Kb
Załącznik nr 2
(wprowadził: Wojciech Andrzejewski )
rozmiar pliku: 28.5Kb
Załącznik nr 1
(wprowadził: Wojciech Andrzejewski )
rozmiar pliku: 8.6Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz