Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych » Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 - uzupełnienie ogłoszenia
A A A

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych: Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 - uzupełnienie ogłoszenia

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 – 2023

Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Bledzew o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 osoby na  ławnika do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2020 – 2023.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

do 5 marca  2020 r.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory dokumentów należy pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Bledzew lub osobiście
w pokoju nr 12 (piętro)

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczyła 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia,
- organizacje społeczne i zawodowe  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych, oraz co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (na terenie gminy Bledzew ).

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 5 marca  2020r, w Urzędzie Gminy Bledzew , (pok. nr 12) , w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00 , piątek 7.00 – 14.00 tel. 95 743 66 28.

 

Wymagane dokumenty:

-  karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,

-  informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

-  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska  nie została mu ograniczona ani zawieszona

-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej   w  rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217  oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do  wykonywania funkcji ławnika

-  2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie , inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do  innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

W  przypadku kiedy zgłaszają obywatele należy załączyć listę osób (pięćdziesięciu osób), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Pierwsza osoba na wymienionej liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

 

Opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszeń oraz druk informacji z Krajowego Rejestru Karnego dostępne są do pobrania w  Urzędzie Gminy Bledzew, pok. nr 12  jak również na stronie BIP Urzędu : www.bip.bledzew.pl oraz na  stronie internetowej ministerstwa : www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną w miesiącach marzec-kwiecień  2020r. przez  Rade Gminy  Bledzew  w głosowaniu tajnym.

Bledzew, 14 lutego 2020 roku

Dokumenty do pobrania:
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 50Kb
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 32.5Kb
Oświadczenie
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 31.5Kb
Oświadczenie - władza rodzicielska
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 32Kb
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 110.5Kb
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
(wprowadził: Marta Zasim )
rozmiar pliku: 129.1Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz