Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Bledzew
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Wójt Gminy Bledzew

Rada Gminy Bledzew »

SKARGI I WNIOSKI

PETYCJE »

Transmisje sesji Rady Gminy Bledzew »

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Bledzew »

Struktura urzędu

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska »

Oświadczenia majątkowe »

Wzory dokumentów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości »

Wybory »

Obsługa interesantów »

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych

Sport i kultura fizyczna - Pożytek publiczny

Rejestr Działalności Regulowanej

Nabór na wolne stanowisko

Konkursy na dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Gminna ewidencja zabytków

Azbest »

Gospodarka odpadami komunalnymi »

Oświadczenia Rady Gminy Bledzew »

RODO

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bledzew

Wybory samorządowe 2018

Łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego

Konsultacje społeczne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2022

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2021

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2020 r

Raport o stanie Gminy Bledzew za rok 2019

Raport o stanie Gminy Bledzew za 2018 rok

DOWODY OSOBISTE

USC - druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI - druki do pobrania

WYBORY - druki do pobrania

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Deklaracja dostępności »

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wysokość dochodu do WFOŚiGW

ZGK Bledzew - ogłoszenia

Zamówienia publiczne - ZGK Bledzew

KONTROLA ZARZĄDCZA - ZGK BLEDZEW

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY BLEDZEW

Zakup węgla dla gospodarstw domowych »

Wybory Samorządowe 2024 r.

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na wolne stanowisko: Nabór na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BLEDZEWIE

WÓJT GMINY BLEDZEW

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMYUNALNEJ W BLEDZEWIE

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe

b) co najmniej 5 letni staż pracy,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

h) znajomość przepisów  prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne,  ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  ustawy o samorządzie gminnym.

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  b) samodzielność w podejmowaniu działań,
  c) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  d) umiejętność poprawnego formułowania pism,
  e) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista,
  f) bardzo dobra organizacja czasu pracy,
  g) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
  h)  staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany, 
  i) prawo jazdy kat. B,
  j) dyspozycyjność.

 

 

 1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) Kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz w granicach nadanych upoważnień,
  b) Realizacja zadań statutowych zakładu,
  c) Organizacja pracy  ZGK na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
  d) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i  księgowym ZGK, sporządzanie planu finansowego zakładu oraz   wymaganych prawem sprawozdań,
  e) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów obowiązujących w zakładzie i instrukcji oraz nadzór nad ich stosowaniem,
  f) Nadzór nad poprawnym i rzetelnym wypełnianiem obowiązków służbowych przez  pracowników,

g) Zatrudnianie,  zwalnianie i awansowanie podległych pracowników,
h) Troska o powierzone mienie,
i) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek ZGK,
k) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących działalności ZGK oraz  składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania ZGK,
l)  Informowanie Wójta o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 1. 4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  - Stanowisko:   kierownicze.

- Praca administracyjno – biurowa oraz na terenie Gminy Bledzew.
- Wymiar czasu pracy: pełny etat.
- Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.
- Budynek  na piętrze (nieprzystosowany do pracy osób niepełnosprawnych).
- Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.

- Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych.

 

 1. 5.      Wymagane dokumenty:

a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzaniedanych osobowych” 

b) CV z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
c) list motywacyjny i oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
d) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
e) Kopie świadectw pracy,
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
g)  oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Oświadczenia  mają być podpisane  przez kandydata a kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

       6.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia  18 maja 2023r. do godz.13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bledzew lub przesłać na adres: Urząd Gminy Bledzew, ul. Tadeusza Kościuszki 16,  66-630 Bledzew  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie”.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 95 743 66 12 lub  95 743 66 20.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Bledzew.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone pomiędzy 19.05. a 22.05.2023 r. w Urzędzie Gminy Bledzew.

 O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

                                             

 1. 7.      Dodatkowe informacje:

a) Osobie, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bledzew.

c) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

d) Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1)        Administratorem   danych osobowych jest  Wójt Gmina Bledzew, Tadeusza Kościuszki 16, 66-630 Bledzew.

2)        Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3)        Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

4)        Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

5)        Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

6)        Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)        Uprawnienia:

a)   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

b)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 Bledzew 27.04.2023r.                                                                Wójt Gminy

                                                                                     Małgorzata Musiałowska

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 29.3Kb
Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 801.8Kb
Kwestionariusz osobowy
(wprowadził: Natalia Pigłowska )
rozmiar pliku: 37Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz